Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Als vrijwilliger bij onze vzw heeft u rechten en plichten, waarvan u dan ook op de hoogte dient te zijn. Voor de meeste vrijwilligers gebeurt dit via deze pagina, de betaalde vrijwilligers vragen wij onderstaande organisatienota in te vullen en ondertekend aan het bestuur terug te bezorgen.


In de eerste plaats bent u als vrijwilliger binnen de vzw gedekt door de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Deze werd door de club afgesloten bij de KBC met als polisnummer BT/28.964.959-0002. Deze polis bevat naast de verplichte BA ook nog een dekking tegen lichamelijke schade, opgelopen tijdens de uitvoering of op weg van of naar het vrijwilligerswerk en rechtsbijstand.


De meeste vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Betaalde vrijwilligers ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding, gelimiteerd (per dag en per jaar) door het wettelijk voorziene maximale bedrag, en gebaseerd op de geleverde prestaties zoals genoteerd in de voorziene prestatiefiches. De organisatie betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Deze terugbetaling is gelimiteerd door het wettelijk voorziene aantal kilometers per jaar.


Als vrijwilliger kunt u gegevens vernemen ten aanzien waarvan u gehouden bent tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

  • Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).


De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.


Als vrijwilliger verklaart op eer dat het totale bedrag van alle onkostenvergoedingen dat u ontvangt voor uw vrijwilligerswerk in alle verenigingen samen niet hoger is dan het wettelijk toegelaten maximum per dag en per jaar, en dat ook de totale kilometervergoeding in alle verenigingen samen de wettelijke maximumwaarden niet overschrijdt. U neemt ook zelf het initiatief om deze waarden en bedragen jaarlijks te verifiëren.


U verklaart ook in regel te zijn met alle formaliteiten, vereist om vrijwilligerswerk te kunnen doen, ingeval u een uitkering van de RvA of enige andere (vervangings)uitkering ontvangt of heeft aangevraagd.