Grensoverschrijdend gedrag

De definitie van grensoverschrijdend gedrag luidt: elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of die plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, trainer-speelster e.d.).

Grensoverschrijdend gedrag situeert zich niet alleen op het lichamelijk of seksuele domein. Er bestaan ook verbale en emotionele vormen van grensoverschrijding zoals bv vernederen, schelden. Om het in baskettermen te zeggen: situaties waarin de man en niet de bal gespeeld wordt.

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is ALTIJD ERNSTIG en ONTOELAATBAAR.

Grensoverschrijdend gedrag en sport

De sportcontext kan het risico op grensoverschrijdend gedrag vergroten, want er is de mogelijkheid tot lichamelijk contact, vaak een losse sfeer, douches, en dergelijke.

Meisjes (of coaches of andere medewerkers) die hiermee te maken krijgen durven dit misschien niet te melden. Er kan sprake zijn van gedwongen geheimhouding, ze denken dat het zo hoort, ze denken dat ze het verdienen, dat ze het zelf uitgelokt hebben, ze denken dat niemand hen zal helpen of dat ze uit de club gezet zullen worden. Er is vaak sprake van schaamte, angst om niet geloofd te worden, gedachten dat ze de enige zijn die dit overkomt, angst voor represailles van de dader, angst voor reactie van ouders, trainers, andere speelsters, etc.

Het is van het grootste belang dat de basketspeelsters, jongere en oudere, zich veilig voelen in onze club. Iedereen (speelsters, ouders, coaches, ploegverantwoordelijken, …) is verplicht een vermoeden van of kennis van grensoverschrijdend gedrag te melden!

Onze club heeft een vertrouwenspersoon bij wie speelsters, ouders, coaches en andere medewerkers terecht kunnen met vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. Deze vertrouwenspersoon is belangrijk om het melden van (ook vermoedens van) misbruik laagdrempelig te maken. De vertrouwenspersoon volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de Vlaamse Sportfederatie en biedt een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Zij helpt  bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte.